Disclaimer

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek deze voorwaarden op wijzigingen na te gaan.


Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van a.s.r. real estate ("asr"), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de informatie"). Informatie en aansprakelijkheid De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. a.s.r. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van a.s.r. a.s.r. is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van
virussen.


Links met andere websites 
Deze website bevat links naar externe internetpagina's a.s.r. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Bescherming Persoonsgegevens 
De verzameling en verwerking van persoonsgegevens via deze website is onderwerp van onze Privacy statement en Cookiewetgeving.


Eigendomsrechten 
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij a.s.r.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van a.s.r. in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van a.s.r. en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van a.s.r. 

a.s.r. real estate is een geregistreerd merk van ASR Nederland N.V.Ongevraagd toegestuurde ideeën 
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan a.s.r. via e-mail of anderszins, zal a.s.r. gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en a.s.r. zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij a.s.r. terzake van alle schade en kosten die a.s.r. lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.


Nietigheid 
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy en Cookiepolicy zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy en Cookiepolicy ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.


Deze website bevat marketing materiaal.
Beleggen in een van de a.s.r. real estate fondsen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw geld verliezen. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

U dient uw beleggingsbeslissing te nemen op basis van alle karakteristieken en risico’s van het desbetreffende fonds, zoals geformuleerd in de prospectus en de Essentiële-informatiedocument (Eid), die zijn te downloaden op onze website.

Voor meer informatie over duurzaamheid kunt u de volgende link raadplegen:
https://en.asrrealestate.nl/about-us/sustainable-investing/esg/sustainability-related-disclosures